Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 4. ZAMÓWIENIE

§ 5. PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI

§ 6. KARTY UPOMINKOWE I KUPONY RABATOWE

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

§ 9. USŁUGI PŁATNICZE

§ 10. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

§ 11. REKLAMACJE

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 13. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

§ 14. LICENCJE

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Platforma internetowa dostępna pod adresem www.mamaville.pl prowadzona jest przez firmę MV BRANDS Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 52/123, 98-200 Sieradz, NIP: 8272335730, REGON: 526268095,KRS 0001056013 tel: 792 132 381, adres e-mail: info@mamaville.pl 

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Platformy internetowe www.mamaville.pl.

3. Definicje:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Platformy internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

b) Administrator – MV BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Jana Pawła II 52/123, 98-200 Sieradz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001056013, NIP: 8272335730, REGON:526268095  telefon: 792 132 381, adres e-mail: info@mamaville.pl - zarządzający Platformą internetową oraz pośredniczący w zawieraniu Umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym;

c)Platforma internetowainternetowa platforma sprzedażowa dostępna pod adresem: www.mamaville.pl,  prowadzona przez Administratora w języku polskim, za pośrednictwem której świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;

d) Sprzedawca – zaakceptowana przez Administratora osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wystawiająca Produkty na sprzedaż z wykorzystaniem Usługi za pomocą Panelu, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora wystawiając do sprzedaży Produkty za pośrednictwem Platformy;

e) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzystający z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy;

f) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora i zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora i zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub korzystający z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy;

h) Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny na Platformie, umożliwiający założenie Konta;

i) Formularz zamówienia – dostępny na Platformie formularz umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

j) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego lub Sprzedawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Kupującego lub Sprzedawcy;

k) Panel Kupującego – udostępniony przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta, umożliwiający zawieranie zakupów oraz w którym dostępne są zarówno dane Kupującego jak i dane dotyczące realizowanych przez niego transakcji,

l) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy internetowej;

m) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , zawierana w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, za pośrednictwem Platformy internetowej;

n) Produkt – dostępna w Platformie internetowej rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

o) Regulamin Usług Płatniczych -  dokument regulujący współpracę pomiędzy Sprzedawcami a Administratoremudostępniany zaakceptowanym Sprzedawcom drogą mailową wraz z instrukcją wykonania przelewu weryfikującego, w celu potwierdzenia tożsamości Sprzedawcy. którego akceptacja jest warunkiem rozpoczęcia współpracy z Administratorem. 

p) Karta upominkowa – bon na okaziciela o określonym nominale i z określoną datą ważności, będący kombinacją cyfr, liter bądź innych znaków, który służy zapłaceniu w całości lub części ceny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

r) Kupon Rabatowy - będący kombinacją cyfr, liter bądź innych znaków, których wpisanie w wyznaczonym do tego miejscu powoduje udzielenie rabatu na warunkach określonych w Regulaminie,

s) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

t) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na hostowaniu przez Administratora Produktów i pozostałych materiałów oraz prowadzeniu Konta na warunkach wskazanych w Regulaminie za pośrednictwem Platformy internetowej oraz na udostępnianiu Sprzedawcy narzędzi umożliwiających zawieranie i realizację przez Sprzedawcę z Kupującymi Umowy Sprzedaży Produktów;

u) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail bieżących informacji związanych z Platformą;

y) Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego

z) Prowizja – rodzaj opłaty stanowiącej formę wynagrodzenia Administratora, pobierana z tytułu pośredniczenia w nawiązaniu Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Prowizja ustalana jest indywidualnie z każdym Sprzedawcą;

v) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7,

w) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 11.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają na:

a) pośredniczeniu w zawieraniu Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poprzez umożliwienie im korzystania z Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

b) umożliwieniu Kupującemu i Sprzedawcy prowadzenia Konta na Platformie;

c) prowadzeniu Newslettera.

5. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

6. Informacje zawarte na Platformie internetowej nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy internetowej www.mamaville.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY


1. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Sprzedawca oraz Kupujący mają prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, jeżeli dokumenty te będą zawierały odpowiednie postanowienia w tym przedmiocie. Do Sprzedawcy zastosowanie będzie miała także Prowizja ustalana z nim indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Kupujący w celu zakupu Produktów może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza, dostępnego na stronie Platformy internetowej i utworzenie Konta. 

4. Przedsiębiorca uzyskuje status Sprzedawcy po przejściu procedury weryfikacyjnej i akceptacji przez Administratora.

5. Sprzedawca w celu wystawiania Produktów jest obowiązany do dokonania rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza, dostępnego na stronie Platformy internetowej oraz utworzenia Konta.

6. Sprzedawca w celu wystawiania Produktów jest obowiązany do dokonania rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza weryfikacyjnego, akceptacji Regulaminu Usług Płatniczych udostępnionego zaakceptowanym Sprzedawcom drogą mailową wraz z instrukcją wykonania przelewu weryfikującego, w celu potwierdzenia tożsamości Sprzedawcy.

7. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko bądź nazwa firmy i NIP, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).

8. Kupujący oraz Sprzedawca zobowiązani są do aktualizacji swoich danych.

9. Sprzedawca oraz Kupujący są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa własnego Konta.

10. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Platformy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

11. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

12. Do korzystania z Platformy internetowej www.mamaville.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług z dołożeniem należytej staranności.

2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji, zarówno Kupujący proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

3. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła.

4. Administrator i Kupujący zawierają Umowę na czas nieokreślony. Zawarcie Umowy nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Administratora: info@mamaville.pl .

5. Administrator może wypowiedzieć umowę z Kupującym, także poprzez usunięcie Konta Kupującego, w każdym czasie, po wcześniejszym wezwaniu Kupującego do zaniechania naruszeń, w sytuacji:

a) naruszenia przez Kupującego warunków umowy i Regulaminu,

b) podejmowania przez Kupującego działań na szkodę innych użytkowników, osób trzecich lub Administratora,

c) gdy Administrator na podstawie przepisów obowiązującego go prawa ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

6. Administrator i Sprzedawca zawierają Umowę na czas nieokreślony. Dokładne zasady zawierania umów pomiędzy Sprzedawcami a Administratorem reguluje Regulamin Usług Płatniczych. 

7. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora Newslettera.

8. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdego Newslettera.


§ 4. ZAMÓWIENIE


1. Zamówienia na Platformie internetowej można składać tylko drogą elektroniczną.

2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Kupujący składa Zamówienie poprzez dodawanie Produktów do Koszyka. Przy każdym Produkcie wskazana jest ilość sztuk zamówionych produktów, którą można dowolnie modyfikować.

4. Po dokonaniu wyboru Produktów, Kupujący potwierdza dane adresowe oraz wybiera formę płatności za Zamówienie.

5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupującemu wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena.

6. Informacje prezentowane na Platformie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Administratora.

7. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym Produkcie. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) opcja płatność przy odbiorze - po złożeniu Zamówienia,

b) pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym od operatora płatności.§ 5. PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI


1. Ceny podane na Platformie internetowej www.mamaville.pl są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Sprzedaż Produktów na Platformie realizowana jest na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja czy dany Produkt wysyłany jest także poza granicę znajduje się w opisie Produktu.

3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu w formie wiadomości e-mail. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w poprzednim zdaniu.

5. Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) gotówką za pobraniem,

b) przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU dostępny pod adresem www.payu.pl, wykorzystywany przez firmę PayU SA z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495,  REGON 300523444

c) kartą płatniczą (Visa, Visa Eletron, MasterCard, Maestro, MasterCard Eletronic) poprzez zewnętrzny system płatności PayU dostępny pod adresem www.payu.pl, wykorzystywany przez firmę PayU SA z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495,  REGON 300523444

7. Koszty wysyłki są pokrywane przez Kupującego.

8. Koszty wysyłki oraz sposób dostarczenia Produktu wskazywany jest przy jego opisie. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

9. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT) wystawiany przez Sprzedawcę.

10. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę, o którym mowa w par. 2 pkt 14 Regulaminu oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta lub Przedsiębiorcy zostanie wysłana faktura korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o  jej potwierdzenie.

 11. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Kupujący otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.§ 6. KARTY UPOMINKOWE I KUPONY RABATOWE

1. Karty Upominkowe mogą być emitowane przez Administratora.

2. Karty Upominkowe zawierają wskazanie jej wartości nominalnej. Karty upominkowe mają ważność 1 roku od daty zakupu.

3. Karty Upominkowe emitowane przez Administratora mogą być nabywane przez Kupujących w taki sam sposób jak Produkty. Do umowy pomiędzy Administratorem a Kupującym dotyczącej nabycia Karty Upominkowej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umów Sprzedaży

4. Karty Upominkowe emitowane przez Administratora mogą być wykorzystane przez Kupujących w ramach Umów sprzedaży zawieranych z dowolnym Sprzedawcą świadczącym swoje usługi za pośrednictwem Platformy.

5. Karty Upominkowe mogą być przekazywane Kupującym także jako prezenty lub nagrody w konkursach.

6. Kupujący może zapłacić za Produkt przy użyciu Karty Upominkowej w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Upominkowej w przeznaczonym do tego miejscu.

7. Karty Upominkowe mogą być wykorzystane przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego na niej terminu ważności czyli 1 roku od daty jej zakupu

8. Karty Upominkowe mogą być wyłacznie wykorzystane jednorazowo przy jednym zamówieniu 

9. Karty Upominkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

10. Administrator może generować Kupony Rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych.

11. Kupony Rabatowe mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości otrzymywanej przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Skorzystanie z Kuponu Rabatowego powoduje obniżenie Ceny o odpowiedni procent lub kwotę, zgodnie Kuponem Rabatowym.

12. Kuponów Rabatowych nie można łączyć.§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.

2 Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w paragrafie 7. ust. 5 poniżej.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Konsumeta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oświadczenie może zostać złożone drogą mailową, za pośrednictwem Administratora, pod adresem info@mamaville.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Kupujący, odstępując od umowy sprzedaży, zobowiązany jest do zwrotu Produktu do Sprzedawcy wraz z dokumentem umożliwiającym zweryfikowanie dokonania zakupu (lub jego kopią) w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu produktów od różnych Sprzedawców na platformie Administratora, produkty należy zwrócić bezpośrednio do każdego Sprzedawcy osobno.

7. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o  jej potwierdzenie.

8. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.

9. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

10. Kupujący powinien wysłać Produkt samodzielnie na adres podany przez Administratora po wypełnieniu Formularza kontaktowego.

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Sprzedawca za pośrednictwem Administratora gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego za pośrednictwem Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

14. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca za pośrednictwem Administratora nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów


§ 8. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zawierania i wykonywania Umów sprzedaży oraz zapłaty Administratorowi wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Usług Płatniczych, którego akceptacja jest warunkiem rozpoczęcia współpracy z Administratorem. Treść regulaminu Usług Płatniczych jest udostępniana Sprzedawcom po zaakceptowaniu oferty Sprzedawcy przez Administratora zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu sfinalizowania Umów sprzedaży z Kupującym.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wraz z Produktami będzie dostarczał Kupującym odpowiednie dokumenty księgowe dokumentujące Umowę Sprzedaży oraz wszelkie inne wymagane prawem dokumenty.

4. Sprzedawca zobowiązuje się wysyłać Produkty w terminie określonym w opisie wystawianego Produktu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane, w sposób zgodny z przepisami prawa, z zastosowaniem co najmniej takich samych środków bezpieczeństwa, jakie zostały przyjęte przez Administratora w polityce prywatności.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia sprzedaży Produktów i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa, wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym wymaganych prawem konsumenckim, dotyczących Produktów i swoich usług, zaś w szczególności poprawne wykonywanie obowiązków związanych z prawem odstąpienia od umowy przez konsumentów, o którym mowa w § 7 Regulaminu.

7.. Sprzedawca gwarantuje sprzedaż Produktów nie używanych, dopuszczonych do obrotu z dochowaniem wszelkich obowiązków wymaganych prawem, w tym spełniających wymagane prawem normy dla tego rodzaju produktów oraz wolnych od wad fizycznych oraz prawnych.

8. Sprzedawca nie może publikować i rozpowszechniać na Platformie Produktów oraz pozostałych materiałów, które w szczególności mogą:

a) naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

b) upowszechniać łamanie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań,

c) mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia,

d) zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy,

e) stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

f) być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi,

g) zawierać wulgaryzmy.

9. Sprzedawca zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienia przeciwko Administratorowi podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Sprzedawcę Produktów oraz pozostałych materiałów, Sprzedawca ten wstąpi w miejsce Administratora do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdy Administrator spełni takie roszczenia, Sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

10. Wszystkie pozostałe obowiązki SPrzedawcy i szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcami a Administratorem znajdują się w Regulaminie Usług Płatniczych.

11. Na czas trwania Usługi, Sprzedawca udziela Administratorowi pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Kupujących cen Produktów, kart upominkowych oraz kosztów dostawy, a także do dokonywania, w jego imieniu zwrotów na rzecz Kupującego cen Produktów, kart upominkowych lub kosztów dostawy.

12. Administrator, jako pełnomocnik nie jest drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Sprzedawcy. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do udzielania pełnomocnictw dalszych.§ 9. USŁUG PŁATNICZYCH

1. Administrator uzyskał status Małej Instytucji Płatniczej ( Zaświadczenie KNF ), która funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ustawa definiuje zasady funkcjonowania, ograniczenia i prawa jakie przysługują Małym Instytucjom Płatniczym.

2. MV BRANDS Sp. z o.o. jako podmiot nadzorowany podlega pod przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.: „Ustawa AML") - jest tym samym instytucją obowiązaną m.in. do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Sprzedawców, a także utrzymywania określonych procedur oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo środków Sprzedawców, jak również transakcji przeprowadzanych w ramach portalu Mamaville.pl.

3. Wszystkie informacje dotyczące świadczenia usług płatniczych przez MV BRANDS Sp. z o.o. dla Sprzedawców znajdują się w Regulaminie Usług Płatniczych, którego akceptacja jest warunkiem rozpoczęcia współpracy z Administratorem. Treść regulaminu Usług Płatniczych jest udostępniana Sprzedawcom po zaakceptowaniu oferty Sprzedawcy przez Administratora,§ 10. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator uzyskał status Małej Instytucji Płatniczej ( Zaświadczenie KNF ), która funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ustawa definiuje zasady funkcjonowania, ograniczenia i prawa jakie przysługują Małym Instytucjom Płatniczym.

2. MV BRANDS Sp. z o.o. jako podmiot nadzorowany podlega pod przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.: „Ustawa AML") - jest tym samym instytucją obowiązaną m.in. do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Sprzedawców, a także utrzymywania określonych procedur oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo środków Sprzedawców, jak również transakcji przeprowadzanych w ramach portalu Mamaville.pl.

3. Wszystkie informacje dotyczące świadczenia usług płatniczych przez MV BRANDS Sp. z o.o. dla Sprzedawców znajdują się w Regulaminie Usług Płatniczych, którego akceptacja jest warunkiem rozpoczęcia współpracy z Administratorem. Treść regulaminu Usług Płatniczych jest udostępniana Sprzedawcom po zaakceptowaniu oferty Sprzedawcy przez Administratora,§ 11. REKLAMACJE

I. Reklamacje dot. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora

1. Kupujący mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Poinformowanie Administratora o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.

3. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Platformy należy kierować na adres: MV BRANDS Sp. z o.o. ul.Jana Pawła II 52/123, 98-200 Sieradz lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail:info@mamaville.pl

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Kupującego, adres poczty elektronicznej e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie odpowiednio Sprzedawcy lub Kupującego. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Sprzedawcę lub Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Kupującego, chyba, że zgłoszą oni chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

8. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie terminu wskazanego w pkt 6. niniejszego paragrafu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Kupujący mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@mamaville.pl wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Zasady reklamacji zgłaszanych przez Sprzedawców są dokładnie opisane w Regulaminie Usług Płatniczych. 

II. Reklamacje dot. Produktów nabywanych przez Kupujących w Platformie www.mamaville.pl

11. Kupującym zaleca się sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

12. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

13. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:

- odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

- odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

- odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

- Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

- Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

14. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Administratora.

15. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Administrator udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2

16 Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

17. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

18. Reklamacje należy kierować na adres:MV BRANDS Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 52/123, 98-200 Sieradz, lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: info@mamaville.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.mamaville.pl/kontakt.

19. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

20. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

21. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

22. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy sprzedaży oraz jakość, bezpieczeństwo i legalność Produktów udostępnianych przez niego za pośrednictwem Platformy.

2. Sprzedawca oraz Kupujący ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przez nich praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich za pośrednictwem Platformy.

3. Sprzedawca oraz Kupujący ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane podaniem i dostarczaniem przez nich nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i treści oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca oraz Kupujący ponoszą odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez ich nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Platformy i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w funkcjonowaniu Platformy powstałe w wyniku ich działań lub zaniechań.

5. Odpowiedzialność Administratora względem Sprzedawcy, o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy zarówno ewentualnego wystąpienia szkody rzeczywistej (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), będących następstwem niezastosowania się Sprzedawcy do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów przekazanych przez Administratora z uwagi na fakt zawarcia Umowy o świadczenie usług. W związku z powyższym Administrator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Sprzedawcy.

6. Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności opisane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych.


§ 13. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Platformy internetowej www.mamaville.pl są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Platformy internetowej www.mamaville.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Platformy internetowej www.mamaville.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

5. Administrator ma możliwość przeglądania oraz weryfikacji danych oraz innych materiałów umieszczonych na stronie Platformy.§ 14. LICENCJE

1. Zamieszczając na Platformie internetowej www.mamaville.pl. Produkty oraz pozostałe materiały (w tym zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy) Sprzedawca udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie w części lub w całości danymi Produktami oraz pozostałymi materiałami, w szczególności wchodzącymi w ich zakres utworami i znakami towarowymi należącymi do Sprzedawcy, w zakresie niezbędnym dla świadczenia, rozpowszechniania i promocji Platformy, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Licencja nie wygasa z chwilą usunięcia przez Sprzedawcę z Platformy Produktu lub pozostałych materiałów o których mowa w pkt. 1.§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszeni są o akceptację warunków Regulaminu i Polityki Prywatnośći

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu i mogą być udostępniane Sprzedawcom, firmie księgowej, firmie kurierskiej lub innym w wyżej wskazanym celu.

3. Dane osobowe Kupującego i Sprzedawcy, bez uzyskania ich wyraźnej zgody, nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący i Sprzedawca mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Platformy internetowej www. mamaville.pl§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Platformy internetowej spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Kupującego lub Sprzedawcy, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.

4. Administrator informuje o zmianach Regulaminu poprzez przedstawienie aktualnego Regulaminu niezwłocznie po pierwszym logowaniu przez Kupującego i Sprzedawcę lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego i Sprzedawcy.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Stronie będącej konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Powyższego przepisu nie stosuje się do Stron nie będących jednocześnie konsumentem, wówczas spory rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.

9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.


W naszym sklepie wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić złożenie zamówienia! Więcej informacji